Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Συζητήσεις
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

21/1/2016 Νέες Ταυτότητες

Υποβληθέν θέμα:

Ενημερώθηκα από ενα ιστότοπο για τις νέες ταυτότητες που θα πρέπει να βγάλουμε όλοι εως τον Ιούνιο. Θα ήθελα τη γνώμη σας και ποια η θέση της Εκκλησίας; Ευχαριστώ.

Aπάντηση:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οἱ νέες ταυτότητες ἐκφράζουν ἀκριβῶς τὴ σημερινὴ ἐποχὴ ποὺ ἐμεῖς δημιουργήσαμε ἑκούσια ἢ ἀκούσια.
Δηλαδὴ ἂν βάλουμε τὰ πράγματα στὴ σειρὰ ἀπὸ τὸ 1970 καὶ μετὰ ἔχουμε τὴν ἀθόρυβη προετοιμασία γιὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν στὴ συνέχεια τὰ ἑξῆς, καὶ νὰ τὰ ἀποδεχθοῦμε:
1) τὸ μήνυμα τῆς ἀλλαγῆς
2) τὴ νέα τάξη πραγμάτων
3) τὴν ἀπελευθέρωση τῆς γυναίκας
4) τὴν ἰσότητα τῶν δυὸ φύλλων
5) τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας
6) τὴν ἀποποινικοποίηση τῶν ἐκτρώσεων
7) τὰ μεικτὰ σχολεῖα
8) τὴν κατάργηση τῆς παραδοσιακῆς μας γλώσσης
9) τὴν κατάργηση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ
10) τὰ πολιτικὰ δικαιώματα τῶν μαθητῶν
11) τὴν ἀποδοχὴ τῆς ξενομανίας
12) τὴν ξενόφερτη ψυχαγωγία
13) τὰ πολεμικὰ παιχνίδια
14) τὴν ἀλόγιστη χρήση τῆς τηλεοράσεως
15) τὰ καφενεῖα τῶν γυναικῶν
16) τὴ γυναῖκα μὲ τὰ δικά της δικαιώματα
17) τὴ γυναῖκα μὲ τὸ δικό της πορτοφόλι
18) τὴ γυναῖκα μὲ τὸ δικό της ἐπίθετο
19) τὴν ἀλόγιστη χρήση τοῦ κινητοῦ
20) τὰ δάνεια γιὰ διακοπὲς
21) τὸ συναγωνισμὸ γιὰ μιὰ ζωὴ μὲ πολυτέλεια
22) τὴν ἀτιμωρησία τῶν παιδιῶν
23) τὰ ἐλεύθερα ἀνήθικα θεάματα
24) τὴν ἀνικανότητα διαχείρισης τῆς οἰκογενείας
25) τὰ μαμμόθρεφτα παιδιὰ
26) τὴν ἀνοχή της μὴ ἐργασίας τῶν παιδιῶν μας στὸ σπίτι
27) τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ τόπου ὅπου γεννηθήκαμε
28) τὰ ἕτοιμα φαγητὰ
29) τοὺς καφέδες μὲ ὅλες τὶς ποικιλίες
30) τὴν ἄρνηση τῆς μελέτης
31) τὴν ἄρνηση τῆς προσευχῆς
32) τὴν βαθμολόγηση τῶν παιδιῶν μὲ Α ἢ Β
33) τὴ στροφὴ στὶς ἀπόλαυσης
34) τὴν κατάργηση τῶν πνευματικῶν ἰδανικῶν
35) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὴν γυμναστικὴ
36) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὴ δίαιτα
37) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὰ ἐνδύματα
38) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἀπασχόληση μὲ τὸ σῶμα μας
39) τὴ μοναδικὴ καὶ ἔντονη ἐπίδειξη τοῦ σώματός μας
40) τὶς παραλίες μὲ συναγωνισμὸ στὸν γυμνισμὸ
41) τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ κιναιδισμοῦ
42) τὴν καταδίκη καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τῶν ἀρνητῶν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ
43) τὰ ἀνήθικα ἀνέκδοτα
44) τὴν ἀνυπαρξία τῆς ντροπῆς
45) τοὺς ἀσόφους καὶ ἀσύνετους παπποῦδες
46) τοὺς γονεῖς μόνο γιὰ ἔρωτα κι ὄχι γιὰ παιδιὰ
47) τοὺς γονεῖς ποὺ δὲν γνωρίζουν νὰ παιδαγωγοῦν
48) τὸν ἀγοραῖο ἔρωτα χωρὶς φραγμοὺς
49) τὴν ἀναζήτηση διαστροφικῶν ἡδονῶν
50) τὴν ἄρνηση τῶν παραδόσεών μας
51) αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ μικρὰ καὶ μεγάλα εἶναι οἱ ὑποσχέσεις τοῦ διαβόλου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν ἀπὸ τὸ φῶς τῆς προόδου στὸ σκοτάδι τῆς καταστροφῆς. Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ μᾶς ὁδηγοῦν πλέον τὰ ἴδια τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς μας, διότι πρὶν μᾶς ἐπιβληθοῦν ὅλα αὐτὰ ὑπῆρχε πρόοδος.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἀλλάξαμε, τὸ βλέπουμε ὅλοι μας, ἦλθε ἡ καταστροφὴ. Δὲν ξέρουμε πλέον ποὺ βαδίζουμε, τὶ νὰ κάνουμε καὶ πῶς νὰ ξεμπλέξουμε. Σὲ ἄλλα χέρια παραδόσαμε τὴ ζωὴ μας.
Τὶ πέτυχε κανεὶς μὲ τὴν ἐπιλογὴ ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ; Τίποτα. Ἁπλῶς τσακωθήκαμε καὶ δὲν καταλάβαμε ὅτι ἀπασχοληθήκαμε γιὰ νὰ μὴ καταλάβουμε τὸ φορτίο ποὺ μᾶς φόρτωναν καὶ τὰ δεσμὰ πού μᾶς περνούσαν.
Λοιπόν, πρὶν ἀπὸ πολλά χρόνια παραδοθήκαμε καὶ προδόσαμε τὴ ζωὴ μας. Τώρα πλέον ἄλλοι ἀποφασίζουν γιὰ μᾶς κι ὅσο θέλεις φώναξε καὶ ἀντέδρασε.
Τώρα πλέον εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ ὅλα ὅ,τι κι ἂν κάνει κανεὶς μέσα στὴν ἴδια παγίδα θὰ ζεῖ καὶ θὰ συμπεριφέρεται.
Ἐξ ἄλλου ἡ φυσικὴ ἐπίγεια ζωὴ μας ἔχει καταστραφεῖ ἀπὸ τὴν φιλήδονη ἀξιοποίησή της καὶ αὐτὸ ἀποκαλύπτει ὅτι προηγήθηκε ἡ καταστροφὴ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.
Ἕνα μόνο μας μένει. Ἐφαρμόζοντας μὲ θυσίες τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ κερδίσουμε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Οἱ πόρτες τοῦ Παραδείσου εἶναι ἀκόμη ἀνοιχτὲς καὶ μᾶς περιμένουν.
Ἄς ἐξακολουθήσουμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Κύριο σηκώνοντας τὸν Σταυρό μας γιὰ νὰ μὴ τὸν χάσουμε ἀπὸ τὰ μάτια μας μὲ τὰ χίλια καλέσματα τοῦ διαβόλου.
Ὅσο γιὰ τὶς ταυτότητες ἂν κανεὶς δὲν κατάλαβε μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀνέφερα εἶναι ὡς νὰ ἐρωτᾶ τί νὰ τὴν κάνει τὴν οὐρὰ τοῦ γαϊδάρου ποὺ στάζει στὸ πηγάδι μέσα στὸ ὁποῖο εἶναι πεσμένος ὁ γαίδαρος.
Ἐμεῖς ὅμως ἄς προσέχουμε τὴν Πνευματικὴ μας ζωὴ καὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ μᾶς κλέψει τὸν Παράδεισο.

Δείτε περισσότερα... από Θέματα Συζήτησης

Web developement & design: QV-WEB