Πρωτοβουλία Νέων
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Βρίσκεστε στη σελίδα: Ὑμνολογία
Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση
Ὕμνοι Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Ἀναστάσεως


Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει... Ἱδοῦ ὁ Νυμφίος... Ὄτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταῖ...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου

 


Τά πάθη τά σεπτά...Ἡ πόρνη ἐν κλαυθμῶ...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Τῷ τήν ἄβατον...Ἔφριξε παίδων...Ἐμεγάλυνας Χριστέ...Τῷ δόγματι...Ἡ τόν Ἀχώρητον Θεόν...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Τό Νυμφώνα σου βλέπω...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Πάσα πνοῇ...Αἰνείτε... 
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Ἐρχόμενος ὁ Κύριος... Ὄτε ἡ ἀμαρτωλός... 
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου 


Ἄρχοντες λαῶν... Λόγον παράνομον... Τᾶς αἰσθήσεις... Ἔστησαν τά τριάκοντα αργύρια... Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμα μου χολήν... 
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


Ἐξέδυσάν με...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου 


Ἐπί ξύλου βλέπουσα...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου 


Ἡ Ζωή ἐν τάφῷ...
Ψάλλει ὁ Κωνσταντίνος Ξενόφος 


Ἄξιον ἐστί...
Ψάλλει ὁ Κωνσταντίνος Ξενόφος 


Αἱ γενεαί πᾶσαι...
Ψάλλει ὁ Κωνσταντίνος Ξενόφος 


Πάσχα ἱερόν...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου


 Ἀναστάσεως ἡμέρα...
Ψάλλουν: Γεώργιος Ζήσης - Φώτιος Ἀλεξίου 


 

Web developement & design: QV-WEB